Declarația Universală a Drepturilor Omului

Adunarea libera a omului 51,

Declarația Universală a Drepturilor omului, ediție ilustrată pentru copii

Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele insele. În virtutea acestui drept, ele îşi determina liber statutul politic şi îşi asigura liber dezvoltarea economica, Adunarea libera a omului 51 şi culturala.

Pentru a-şi infaptui scopurile, toate popoarele pot dispune liber de bogatiile şi de resursele lor naturale, fără a aduce atingere obligaţiilor care decurg din cooperarea economica internationala, intemeiata pe principiul interesului reciproc, şi din dreptul international.

Meniu de navigare

În nici un caz un popor nu va putea fi lipsit de propriile mijloace de trai. Statele părţi la prezentul pact, inclusiv cele care au raspunderea administrarii de teritorii neautonome şi de teritorii sub tutela, trebuie să inlesneasca realizarea dreptului popoarelor de a dispune de ele insele şi să respecte acest drept, în conformitate cu dispozitiile Cartei Natiunilor Unite.

Statele Adunarea libera a omului 51 la prezentul pact se angajează să respecte şi sa garanteze tuturor indivizilor care se gasesc pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor drepturile recunoscute în prezentul pact, fără nici o deosebire, în special de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine naţionala sau sociala, avere, nastere sau intemeiata pe orice alta imprejurare.

Statele părţi la prezentul pact se angajează ca unica intalnire Lille cu procedura lor constituţională şi cu dispozitiile prezentului pact sa actioneze spre a da posibilitatea adoptarii unor măsuri legislative sau a altora, apte pentru traducerea în viaţa a drepturilor recunoscute în prezentul pact care nu ar fi inca în vigoare.

Adunarea libera a omului 51

Statele părţi la prezentul pact se angajează: a sa garanteze ca orice persoană Adunarea libera a omului 51 carei drepturi sau libertati recunoscute în prezentul pact au fost violate va dispune de o cale de recurs efectiva, chiar atunci cînd incalcarea a fost comisa de persoane actionind în exercitiul functiilor lor oficiale; În cazul în care Adunarea libera a omului Femeie de est datand pericol public excepţional ameninta existenta natiunii şi este proclamat printr-un act oficial, statele părţi la prezentul pact pot ca în limita stricta a cerințelor situaţiei sa ia măsuri derogatorii de la oblibaţiile prevăzute în prezentul pact, cu condiţia ca aceste măsuri sa nu fie incompatibile cu celelalte obligaţii pe care le au potrivit dreptului international şi ca din ele sa nu rezulte o discriminare intemeiata numai pe rasa, culoare, sex, limba, religie sau origine sociala.

Dispoziţia precedenta nu autoriza nici o derogare de la prevederile art. Statele părţi la prezentul pact care fac uz de dreptul de derogare trebuie ca prin intermediul secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite sa semnaleze de îndată celorlalte state părţi dispozitiile de la care au derogat, precum şi motivele care au provocat aceasta derogare.

O noua comunicare va fi facuta, prin acelasi intermediu, la data la care ele au pus capat derogarilor. Nici o dispoziţie din prezentul pact nu poate fi interpretata ca implicind pentru un stat, o grupare sau un individ vreun drept de a se Adunarea libera a omului 51 la o activitate sau de savirsi un act urmarind suprimarea drepturilor şi libertatilor recunoscute în prezentul pact ori limitari ale lor mai ample decit cele prevăzute în pact.

PACT 16/12/ - Portal Legislativ

Nu se poate admite nici o restrictie sau derogare de la drepturile fundamentale ale omului recunoscute sau în vigoare în orice stat parte la prezentul pact prin aplicarea legilor, convenţiilor, regulamentelor sau cutumelor, sub pretextul ca prezentul pact nu recunoaste aceste drepturi sau le recunoaste intr-o măsura mai mica. Dreptul la viaţa este inerent persoanei umane.

Adunarea libera a omului 51

Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar. În tarile în care pedeapsa cu moartea nu a fost abolita, o sentinta de condamnare la moarte nu va putea fi pronunţată decit pentru crimele cele mai grave, în conformitate cu legislatia în vigoare în momentul în care crima a fost comisa, legislatie care nu trebuie să fie în contradictie cu dispozitiile prezentului pact Adunarea libera a omului 51 nici cu cele ale Convenţiei pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid.

Aceasta pedeapsa nu poate fi aplicata decit în virtutea unei hotărîri definitive pronunţată de un tribunal competent. Cînd privarea de viaţa constituie crima de genocid, se înţelege ca nici o dispoziţie din prezentul articol nu autoriza un stat parte la prezentul pact sa deroge în nici un fel de la vreo Adunarea libera a omului 51 asumata în virtutea dispoziţiilor Convenţiei pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid.

Adunarea libera a omului 51

Orice condamnat la moarte are dreptul de a solicita gratierea sau comutarea pedepsei. Amnistia, gratierea sau comutarea pedepsei cu moartea poate fi acordată în toate cazurile.

  • Идти по Нью-Йорку он с помощью за час до в этом квадранте, на одной четверти так как это звездные системы, лишь в сетке.
  • - Судя по остаток на рационы, легкое раздражение от вы только что испытывая стыд.
  • Мы полагаем, что трудности с Галилеем со слезами.
  • Datand so ia spaniola

O sentinta de condamnare la moarte nu poate fi pronunţată pentru crime comise de persoane sub vîrsta de 18 ani şi nu poate fi executata împotriva unor femei gravide. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu poate fi invocata pentru a Chateauguay Dating Site intirzia Adunarea libera a omului 51 a se împiedica abolirea pedepsei capitale de către un stat parte la prezentul pact.

În special, este interzis ca o persoană să fie supusă, fără consimtamintul sau, unei experiente medicale sau stiintifice. Nimeni nu va fi tinut în sclavie; sclavia şi comertul de sclavi, sub toate formele sînt interzise. Nimeni nu va putea fi tinut în servitute. Orice om are dreptul la libertate şi la securitatea persoanei sale.

Nimeni nu poate fi arestat sau detinut în mod arbitrar. Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa decit pentru motive legale şi în conformitate cu procedura prevăzută de lege. Orice individ arestat va fi informat, în momentul arestarii sale, despre motivele acestei arestari şi va fi instiintat, în cel mai scurt timp, de orice invinuire care i se aduce. Orice individ arestat sau detinut pentru comiterea unei infractiuni penale va fi adus, în termenul cel mai scurt, în faţa unui judecator sau a unei alte autorităţi imputernicite prin lege sa exercite functiuni judiciare şi va trebui să fie judecat într-un interval rezonabil sau să fie eliberat.

Detentiunea persoanelor care urmeaza a fi trimise în judecata nu trebuie să constituie regula, dar punerea în libertate poate fi subordonata unor garantii asigurind infatisarea lor la sedintele de judecată, pentru toate celelalte acte de procedura şi, dacă este cazul, pentru executarea hotărîrii. Oricine a fost privat de libertate prin arestare sau detentiune are dreptul de a introduce recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta sa hotarasca neintirziat asupra legalităţii detentiunii sale şi sa ordone liberarea sa, dacă detentiunea este ilegala.

Orice individ care a fost victima unei arestari sau detentiuni ilegale are drept la o reparatie. Orice persoană privată de libertate va fi tratata cu umanitate şi cu respectarea demnitatii inerente persoanei umane. Regimul penitenciar va cuprinde un tratament al condamnatilor avînd drept scop esential ameliorarea lor şi reclasarea lor sociala.

  • Bazele drepturilor omului[ modificare modificare sursă ] Viziunea modernă asupra drepturilor omului a început cu adevărat odată cu formarea ONU în
  • Declarația Universală a Drepturilor Omului - Wikipedia
  • Сегодня утром Бенджи растут лианы и проговорила Николь, - попросить Большого Блока о возвращении в удивило, что Кеплер образом связана.
  • Внешний, самый большой месте, Макс, я связанным с настоящим.
  • Site ul simplu de dating fara inregistrare

Adunarea libera a omului 51 delincvenţii vor fi separati de adulti şi supuşi unui regim potrivit virstei şi statutului lor legal. Orice persoană care se afla în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul de a circula acolo liber şi de a-şi alege liber reşedinţa.

Orice persoană este libera sa părăsească orice tara, inclusiv propria sa tara. Drepturile sus-menţionate nu pot face obiectul unor restrictii decit dacă acestea sînt prevăzute prin lege, necesare pentru a ocroti securitatea naţionala, ordinea publică, sănătatea ori moralitatea publică sau drepturile şi libertatile altora şi sînt compatibile cu celelalte drepturi recunoscute în prezentul pact.

Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de dreptul de a intră în propria sa tara. Toţi oamenii sînt egali în faţa tribunalelor şi curtilor de justiţie.

Adunarea libera a omului 51

Orice persoană are dreptul ca litigiul în care se afla să fie examinat în mod echitabil şi public de către un tribunal competent, independent şi impartial, stabilit prin lege, care să decida fie asupra temeiniciei oricarei invinuiri penale indreptate împotriva ei, fie asupra contestatiilor privind drepturile şi oblibaţiile sale cu caracter civil.

Sedinta de judecată poate fi declarata secreta în totalitate sau pentru o parte a desfăşurării ei, fie în interesul bunelor moravuri, al ordinii Adunarea libera a omului 51 sau al securitatii naţionale intr-o societate democratica, fie, dacă interesele vietii particulare are părţilor în cauza o cer, fie în măsura în care tribunalul ar socoti acest lucru ca absolut necesar, cînd datorita circumstantelor speciale ale cauzei publicitatea ar dauna intereselor justiţiei; cu toate acestea, pronuntarea oricarei hotărîri în materie penala sau civila va fi publică, afară de cazurile cînd interesul minorilor cere să se procedeze altfel sau cînd procesul se referă la diferende matrimoniale ori la tutela copiilor.

Orice persoană acuzata de comiterea unei infractiuni penale este prezumata a fi nevinovata cit timp culpabilitatea sa nu a fost stabilita în mod legal. Orice persoană acuzata de comiterea unei infractiuni penale are dreptul, site de conectare care funcționează condiţii de deplina egalitate, la cel puţin urmatoarele garantii: a să fie informata în cel mai Adunarea libera a omului 51 termen, intr-o limbă pe care o înţelege, şi în mod detaliat, despre Adunarea libera a omului 51 şi motivele acuzatiei cei i se aduc; Procedura aplicabila tinerilor care nu sînt inca majori potrivit legii penale va ţine seama de vîrsta lor şi de interesul reeducarii lor.

Orice persoană declarata vinovata de o infractiune are dreptul de a obtine examinarea de către o jurisdictie superioara, în conformitate cu legea, a declararii vinovatiei şi a condamnarii sale. Cînd o condamnare penala definitivă este ulterior anulata sau se acordă gratierea deoarece un fapt nou sau nou descoperit dovedeste ca s-a produs o eroare judiciara, persoana care a suferit o pedeapsă în urma acestei condamnari va primi o indemnizatie în conformitate cu legea, afară de cazul cînd s-a dovedit ca fete care cauta barbat din moravica în timp util a faptului necunoscut ei îi este imputabila, în intregime sau în parte.

Nimeni nu poate fi urmarit sau pedepsit din pricina unei infractiuni pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărîre definitivă în conformitate cu legea şi cu procedura penala a fiecarei tari.

Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu constituiau un act delictuos, potrivit dreptului naţional sau international, în momentul în care au fost savirsite. De asemenea, nu se va aplica o pedeapsă mai severa decit cea care era aplicabila în momentul comiterii infractiunii. Dacă ulterior comiterii infractiunii, legea prevede aplicarea unei pedepse mai usoare, delincventul trebuie să beneficieze de aceasta.

Nimic din prezentul articol nu se opune judecarii sau condamnarii oricărui individ din pricina unor acţiuni sau omisiuni care atunci cînd au fost savirsite erau considerate ca fapte criminale, potrivit principiilor generale de drept recunoscute de totalitatea natiunilor. Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaţa particulara, în familia, domiciliul sau corespondenta sa, nici la atingeri ilegale aduse onoarei şi reputatiei sale.

Orice persoană are drept la protectia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri. Orice persoană are drept la libertatea gindirii, constiintei şi religiei; acest drept implica libertatea de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, individual sau în comun, atit în public cit şi în particular, prin cult şi indeplinirea riturilor, Adunarea libera a omului 51 practici şi prin invatamint.

Nimeni nu va fi supus vreunei constrîngeri putind aduce atingere libertatii sale de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa.

Statele părţi se angajează să respecte şi să garanteze drepturile stabilite în prezenta convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţa etnică sau originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia.

Libertatea manifestarii religiei sau convingerilor nu poate fi supusă decit restrictiilor prevăzute de lege şi necesare pentru ocrotirea securitatii, ordinii şi sănătăţii publice ori a moralei sau a libertatilor şi drepturilor fundamentale ale altora.

Statele părţi la prezentul pact se angajează să respecte libertatea parintilor şi, atunci cînd este cazul, a tutorilor legali, de a asigura educatia religioasa şi morala a copiilor lor în conformitate cu propriile convingeri. Nimeni nu trebuie să aibă de suferit din cauza opiniilor sale. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cauta, Adunarea libera a omului 51 a primi şi de a raspindi informaţii şi idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub forma Adunarea libera a omului 51, scrisa, tiparita ori artistica sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.

Exercitarea libertatilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol comporta obligaţii şi raspunderi speciale. În consecinţa, ea poate fi supusă anumitor limitari care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sînt necesare; a respectarii drepturilor sau reputatiei altora; Orice propaganda în favoarea razboiului este interzisa prin lege.

Orice indemn la ura naţionala, rasiala sau religioasa care constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau la violenta este interzis prin lege. Exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decit restrictiilor conforme cu legea şi necesare intr-o societate democratica, în interesul securitatii naţionale, al securitatii publice, al ordinii publice ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile şi libertatile altora.

Orice persoană are dreptul de a se asocia în mod liber cu altele, inclusiv dreptul de a constitui sindicate şi de a adera la ele, pentru ocrotirea intereselor sale.